Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per poder millorar la seva experiència.
''

Condicions generals de venda

Les relacions entre l'empresa G9 CENTRAL D’IDEES, SLU ( "L'Empresa" en aquest document) i els seus clients ("El Client" en aquest document) són regides per les condicions generals de venda tal com estan definides en aquest escrit, així com pels "Usos de comerç en la indústria gràfica espanyola, i els seus afins, els de manipulats del paper i del cartró" establerts per la Federació Empresarial d'Indústries Gràfiques d'Espanya. Estan dirigides als professionals de les Arts Gràfiques i s'apliquen al conjunt de vendes i prestacions realitzades mitjançant la nostra pàgina web www.g9central.com, així com aquelles rebudes per altres mitjans (fax, correu electrònic, correu, telèfon...).

Comanda

Tot comanda suposa l'acceptació expressa i sense reserves per part del Client de les presents condicions generals de venda i comporta la renúncia a tota aplicació de les seves eventuals Condicions Generals de Compra. Les comandes són cursades mitjançant la nostra pàgina web www.g9central.com

Li enviarem un correu electrònic de confirmació de recepció de comanda. Les comandes són validades fins a les 19:00 h els dies laborables; passada aquesta hora seran registrats el següent dia hàbil, excepte en el cas de les comandes “urgents”, en els quals l'hora límit són les 10:00h.

L'Empresa s'esforça per mantenir l'accés a la pàgina web les 24 hores; de totes maneres, no se li podrà fer responsable en cas d'interrupció del servei, sobretot per raons de manteniment o de problemes tècnics. El Client declara conèixer els límits tècnics relacionats amb les tecnologies d'Internet, especialment la part concernent a la consulta d'informacions, l'enviament d'arxius i els riscos particulars d'aquesta tecnologia. Tota anul·lació de comanda no serà possible sense l'acceptació de l'Empresa, i serà confirmada per escrit en aquest cas mitjançant un correu electrònic o apareixerà en la pestanya "seguiment" de la nostra plataforma www.g9central.com. Una vegada passat el control d'arxius, l'anul·lació tindrà un cost que variarà segons l'import de la comanda i aquest s'indicarà just en realitzar aquesta acció.

L'Empresa es reserva el dret a anul·lar totalment la comanda en cas de violències verbals o físiques cap als empleats, els subcontractats, els dirigents o el client de l'empresa, la utilització de llenguatge cru, és considerat com el qual forma part de violències verbals.

L'Empresa podrà subcontractar a empreses del grup o entitats externes per als casos en què el servei contractat pel client així ho requereixi. Aquestes subcontractacions estan recolzades per contractes mercantils que garanteixen la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades del client. En cas que el client no estigui d'acord haurà de notificar de forma expressa i per escrit a l'Empresa.

Preu

Els preus de venda marcats a la pàgina web de l'empresa són vàlids fins a nova aparició, anul·lant les condicions precedents. Els preus poden ser modificats sense previ avís. En aquest moment els vigents són els publicats en www.g9central.com.

Els preus seran facturats sobre la base de les tarifes en vigor el dia de la comanda, i són sense IVA, en euros, transport inclòs, en Península i Balears.

Per segons que productes, l'Empresa ha d'establir un pressupost específic. En aquest cas el preu és vàlid durant un període de tres mesos.

Formes de pagament

1. El pagament de les comandes es pot efectuar de 4 maneres diferents:

Al comptat amb targeta en línia.
Per transferència bancària.
Per rebut al cobrament a 30 dies (després de l'obertura de compte i acord amb la nostra asseguradora de crèdit).

2. No s'acceptarà cap descompte per ràpid pagament.
3.3. En el cas de pagament per transferència, només es començarà la fabricació després de la recepció de la mateixa. De la mateixa manera, en cas de pagament per rebut al cobrament, només es llançarà la producció després de la recepció de l'acord de la nostra asseguradora de crèdit.

4. Segons la legislació europea, cada deutor rebrà una notificació per e-mail 5 dies laborables abans de la data de presentació de la deducció Sàpiga. Aquesta notificació esmentarà l'import previst, el ICS del creditor i el RUM del client.

5. En cas d'impagat, G9 CENTRAL li adverteix que serà facturat un valor equivalent a 3 vegades la taxa bancària. Aquest valor correspon als conceptes de gestió de la devolució i les despeses bancàries.

Facturació

1. Per a cadascun de la seva comandes s'emetrà una factura que contindrà tots els detalls necessaris per a la seva gestió. Aquesta factura estarà disponible des de la data del pagament o des de la data d'expedició si vostè utilitza la forma de pagament rebo domiciliat a 30 dies. S'establirà un extracte a final de mes reagrupant totes els factures realitzades.

2. Important: no es realitza enviament de les nostres factures. Poden descarregar tant l'extracte mensual com les factures des de la pestanya “Gestió” de la nostra plataforma www.g9central.com.

3. G9 CENTRAL D’IDEES, SLU no emet factures amb recàrrec d'equivalència.

Terminis de lliurament

1. Els nostres terminis són expressats en dies laborables.

2. El lliurament s'efectuarà en l'adreça indicada pel client i confirmada en l'acceptació de la comanda, i serà considerada com efectuada al moment en el qual la comanda arribi a aquesta adreça.

3. Es donen els terminis de lliurament a títol informatiu i sense garantia. En cap cas un retard de producció pot donar lloc a una anul·lació, a un rebuig de la mercaderia ni a beneficiar-se de danys i prejudicis.

4. Els terminis indicatius que apareixen en la plataforma www.g9central.com poden ser revisats si els arxius del client han de ser actualitzats, o si no fossin conformes i haguessin de ser enviats de nou a l'empresa. Si el seu arxiu és bloquejat a causa d'alguna fallada comercial o tècnic, el termini serà suspès i prosseguirà després de la seva validació de confirmació.

5. La fabricació només podrà ser efectuada si el client està al dia de les seves obligacions de cara al venedor i si no existeix retard en els pagaments, fins i tot els pagaments que corresponen a altres comandes.

6. Les mercaderies viatgen amb els riscos i els perills inherents al transport. El destinatari ha de verificar el bon estat de la comanda al moment del lliurament. Aquesta verificació ha d'incloure qualitat, quantitat i referències dels béns i el compliment de la comanda. Els terminis de transport no estan garantits.

7. Qualsevol retard, ja sigui a causa de la falta de lliurament de fitxers per part del Client, per la validació de la prova de color o per una ocurrència de força major, amb raó, provocarà l'aplicació de terminis suplementaris.

Força major

En cas de força major que retardi, impedeixi o faci econòmicament exorbitant l'execució de la venda, té com a conseqüència la suspensió de les garanties contractuals de l'Empresa.

Constitueix un cas de força major tot esdeveniment de qualsevol naturalesa que escapi raonablement al control d'una o una altra de les parts com, per exemple, un incendi, la ruptura de l'aprovisionament de les matèries primeres, cort d'electricitat o avaria de màquines fent impossible l'execució del treball confiat en els terminis convinguts, vaga o bloqueig, interrupció dels mitjans de transport sigui el que sigui la causa, disposicions legals o reglamentàries que afectin la producció o el lliurament dels productes.

Si l'esdeveniment es perllonga durant més de 3 mesos, l'empresa es reserva el dret de cancel·lar el contracte sense indemnització.

Reclamacions

1. Conforme al paràgraf 5 de l'article 6 d'aquest document, tota deterioració de la mercaderia o de l'embalatge, error de quantitat, etc., constatats a la recepció del paquet han de ser anotats sobre l'albarà de lliurament. Ha de fer-se un minuciós control de la mercaderia, i aquestes possibles deterioracions han de ser comunicats al transportista per correu certificat amb còpia a G9 CENTRAL D’IDEES SLU en un termini màxim de 48 hores després del lliurament. En cap cas, els litigis amb els transportistes poden justificar l'impagament de les mercaderies facturades.

2. Cap reclamació relativa a la qualitat de la mercaderia serà tinguda en compte més enllà d'un termini de 30 dies laborables després de la recepció efectiva de la mercaderia segons la data de la signatura de l'albarà de lliurament del transportista. La reclamació haurà de ser notificada per correu certificat a pedidos@g9central.com

3. En cas de lliurament defectuós, la nostra empresa només garanteix l'intercanvi de la mercaderia per un producte conforme a les exigències de la comanda, excloent de manera expressa de tots els danys i perjudicis soferts directa o indirectament, particularment en cas d'una situació de causa major, de causa fortuïta o en cas d'un fet que hagi impossibilitat a la nostra empresa l'execució de les seves obligacions.

4. Tenint en compte els usos i costums de la professió i els límits tècnics inherents als nostres processos de producció, la nostra Empresa no està obligada a assegurar un lliurament de la quantitat exacta prevista en la comanda. El client ha d'acceptar una tolerància de més o menys 5% de les quantitats previstes.

5. Satisfacció o reemborsament.
En cas de defecte comprovat sobre les prestacions realitzades per G9 CENTRAL, tot client pot acollir-se al nostre compromís de satisfacció o reemborsament. En aquest cas, la devolució al seu càrrec de la mercaderia defectuosa haurà d'enviar-se a G9 CENTRAL D’IDEES, Av. DE LA PAU, 20 BAIXOS, 25230 MOLLERUSSA, suposarà una reimpressió o l'emissió d'un abonament del 100 % del preu de la comanda en el compte del client. Aquesta oferta és accessible durant un mes a partir de la data de lliurament de la mercaderia.

6. La plataforma de resolució de litigis en línia de la Comissió Europea aquesta accessible en el següent link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=es

Clàusula penal

L'absència de pagament integral a la data del venciment inicial, fins i tot si l'Empresa ha consentit una pròrroga, comportarà automàticament l'obligació per al client de pagar interessos calculats segons la taxa del Banc Central Europeu (BCE), que correspon a la taxa ref. (4,25 el 28 d'agost del 2008) augmentada en 7 punts, o sigui, 11,25%, aplicats des de la data de lliurament sense que sigui necessari avís previ. L'Empresa estarà habilitada per exigir, en el cas de comandes ulteriors, el pagament al comptat, així com el pagament íntegre de les sumes degudes.

En el cas que el cobrament s'hagi de gestionar per via judicial, i independentment del dret de l'Empresa a anul·lar el contracte amb el client que no compleixi amb totes les seves obligacions, una indemnització se sumarà al muntant de la factura: el 10% de la suma deguda o les despeses reals ocasionades si són superiors al 10%, a part dels interessos pel retard

Arxius informàtics, proves; limits tècnics

1. Es presumeix que el client posseeix els drets de reproducció dels documents, imatges, logotips, caràcters, etc. que confia a l'Empresa perquè ho/s imprimeixi, i que beneficien de les lleis sobre la propietat intel·lectual. Es fa totalment responsable dels danys que podrien ser invocats per altres persones.

2. Els arxius informàtics necessaris per fabricar el producte imprès han de ser proporcionats pel client. Han de ser estrictament conformes a les nostres exigències tècniques, especialment a les prescripcions de la nostra guia de preimpressió lliurada amb el "kit client", enviat a cada client al moment de l'obertura de compte. També està disponible en línia.

3. Està particularment convingut que el client és un professional de les arts gràfiques, capaç de comprendre i d'aplicar les directiva del quadern tècnic.

4. Imprimim principalment en plecs (vol dir agrupats amb treballs d'altres clients), per la qual cosa el client accepta sense reserves les limitacions tècniques que comporta aquest tipus d'impressió:

Toleràncies d'acabats del voltant de 1mm.
Lleugeres variacions de color.
En cas de re-impressió, fins i tot partint d'arxius idèntics, el rendit dels colors no pot ser idèntic al 100%.

Està igualment convingut que no ens fem en absolut responsables dels defectes d'impressió, de colorimetria, de caràcters, de sobre impressió, de text tallat, conversió d'imatges, que estiguin presents en els arxius del client.
9.5. El Client reconeix igualment que està informat que els programes de disseny no garanteixen mai una restitució al 100% de l'arxiu que apareix la pantalla, i que pot conduir, en ocasió de tractaments successius, a resultats diferents d'una vista de pantalla o d'una impressió en fotocopiadora connectada.
9.6. L'empresa es reserva el dret de fer alguns canvis que consideri necessaris en els arxius proporcionats pel client i que no compleixi amb l'especificació tècnica (sangs, format, conversió de Pantone© a CMYK, conversió de RGB a CMYK, etc.). Així mateix, l'Empresa es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda en cas que els arxius no compleixin amb les especificacions tècniques bàsiques.

Per aquestes raons, no es considerarà a l'Empresa responsable per incompliment de requisits tècnics.

7. Per limitar aquests riscos, es recomana realitzar una prova de calibratge (prova de color) per assegurar la integritat de l'arxiu que desitja imprimir. Davant la falta d'aplicació de la prova de color a través de la nostra web www.g9central.com en fer la comanda, el client accepta sense reserves les limitacions tècniques presentades anteriorment.

L'Empresa no realitza la correcció requerida de l'arxiu. En aquest cas, el Client es compromet a proporcionar un nou arxiu.

Responsabilitat dels clients professionals

El Client proporciona els arxius necessaris per a la impressió de la seva comanda. El Client és l'únic responsable de tot el contingut i l'exactitud dels seus arxius, per la qual cosa l'Empresa no està subjecta a cap obligació de control. A més, el Client és l'únic responsable d'obtenir totes les autoritzacions necessàries administratives i privades, relacionades amb el funcionament del producte imprès. El Client és l'únic responsable per la negligència dels requisits legals, incloent l'obligació d'incloure la identitat de l'impressor. G9 CENTRAL D’IDEES queda totalment eximeix de responsabilitat.

Eines de màrqueting i professionals

L'Empresa posa a la disposició dels seus clients professionals les eines de màrqueting d'ajuda a la venda, als colors propis del client, tals com a dissenys personalitzats.

Les eines de màrqueting estan cobertes per drets de propietat intel·lectual que posseeix l'Empresa. El Client reconeix l'existència i titularitat d'aquests drets per al benefici de la societat G9 CENTRAL D’IDEES i reconeix que té permís per usar-los al moment oportú, dins dels límits estrictes d'aquests termes i en relació amb les comandes realitzades amb L'Empresa. Fora d'aquest context, és formalment prohibit utilitzar o explotar de qualsevol forma per compte propi o en nom de tercers, directa o indirectament, a Espanya o a l'estranger, i el client es compromet a presentar a la primera sol·licitud a l'Empresa tots els articles, documents, mitjans, etc. que se li encomanen per l'Empresa i no guardar una còpia.
En conseqüència, la societat G9 CENTRAL D’IDEES té només la facultat per procedir, en el seu nom i en tots els països, a les formalitats obligatòries o facultatives, tals com el dipòsit, lligades a l'apropiació i a la protecció dels drets que es refereix en les Eines de màrqueting. El client es prohibeix procedir en un dipòsit qualsevol, a Espanya o a l'estranger, de drets de propietat industrial o de drets de propietat intel·lectual o fins i tot a reclamar cap dret en relació amb les eines de màrqueting de l'empresa.

L'empresa G9 CENTRAL D’IDEES es reserva el dret de persecucions en cas d'utilització no autoritzada o abusiva de la seva marca i/o d'altres Eines de màrqueting.

LOPD

A través dels formularis i mails de contacte que es faciliten, l'usuari ens fa arribar les seves dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, que les dades que ens envia són veraces i que queden incorporats a un fitxer titularitat de G9 CENTRAL D’IDEES S.L.O. degudament inscrit en el Registre de Protecció de Dades de l'AEPD. Aquestes dades seran utilitzades per G9 Central d’IDEES per prestar-li a l'usuari els serveis contractats i per mantenir-li informat sobre promocions, descomptes, nous serveis o qualsevol altra novetat que pugui ser d'interès per a l'usuari.
L'Empresa guardarà les dades personals que rebi dels usuaris a través de la pàgina web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, malament ús, o accés no autoritzat a aquestes dades. Així mateix, aquestes dades no seran cedits ni es donarà accés a terceres persones sense autorització expressa dels titulars dels mateixos.

L'usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar, o oposar-se al tractament de les seves dades a qualsevol moment exercitant els seus drets davant el responsable del fitxer: G9 Central d’IDEES, slu, situada en Avinguda de la Pau, 20 baixos, 25230 Mollerussa, Lleida, Espanya.

Clàusula de jurisdicció

En cas de litigi, sigui sobre la realització de treballs o sobre les condicions presents i generals de venda, solament el tribunal de comerç d'Espanya serà competent, fins a en cas de pluralitat de demandats o de trucada en intervenció forçada.


Cap producte

To be determined Enviament
0,00 € Total

Els preus són sense IVA

Pagar